Krisgrupp

Introduktion

Kursen omfattar tre heldagar med ungefär två månaders mellanrum. Eftersom samtalsteknik är viktigt vid såväl krishantering, konflikthantering, hot och våldsituationer, så kommer tid att avsättas vid varje kurstillfälle för detta ändamål. Övningsexempel och genomgång av åtgärdskalendrar är anpassade därefter. Kursdeltagarna kommer att delta aktivt i utbildningen genom grupparbeten och övningar. Mellan kursomgångarna kommer deltagarna att få övningsuppgifter i samtalsteknik att träna på.

Kursmål

Kursdeltagarna skall efter genomförd utbildning kunna ingå i en väl fungerande krisgrupp och ha god kännedom om hur människor fungerar vid traumatiska händelser och veta hur man bör agera som medmänniska. Dessutom ska kursdeltagarna få grundläggande kunskaper i konflikthantering och agerande för att undvika hotfulla och våldsamma situationer. 

Översikt av kursinnehållet

Samtalsteknik

Den teoretiska grunden är hämtad från MI (Motiverande Samtal) som är den mest efterfrågade

samtalstekniken idag. Man använder den bla inom Socialtjänsten, Sjukvården, Omsorgsverksamheter,

Kriminalvård m fl. 

Krishantering

Kursledaren går igenom de olika faserna en person genomgår vid kris och diskuterar hur man bäst hjälper den drabbade? Vid behov upprättas åtgärdskalendrar. Då sådana redan finns går vi igenom dessa. 

Konflikthantering

Ledande teorier presenteras och flera enkla konfliktlösningsmodeller

Hot och våld

Fokus ligger på hur man uppträder för att undvika hot och våld. Vi går också igenom flera aggressionssteorier i syfte att bättre förstå varför aggressioner uppstår?

Övrigt

Att bemästra det egna kroppsspråket är viktigt vid såväl konfliktsituationer som vid krishantering. Vi lär ut enkla regler i hur man gör för att utstråla trygghet. Att ha rätt mental inställning är viktigt i många olika situationer, men kanske speciellt i de situationer som tas upp i denna utbildning. Kursdeltagarna får ta del av enkla men effektiva medel för att bättre klara av stressfyllda situationer.  

Målgrupp

För de anställda som är tänkt att ingå i en nystartad eller befintlig krisgrupp med ett arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen..  

Omfattning

3 st heldagar och förläggs valfritt på er arbetsplats eller hos oss.

Andra som använder våra kurser

 

 

Denna utbildning genomförs kundförlagd, ej som öppen kurs

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

För alla våra öppna kursplatser gäller att betalning sker innan aktuell kurs för att ni ska få platsgaranti. Er anmälan/betalning är bindande till det kurstillfälle du är anmäld till och återbetalning av kursavgifter görs inte oavsett orsak. Du kan ej heller begära ombokning till annat kursdatum pga tex sjukdom utan att betala ny kursavgift. Endast vid händelse av att kurstillfället ställts in tex pga av akut sjukdom på kursledaren kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.