Arbete på väg Steg 1.1+1.2+1.3

Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen. Trafikverket: ”Kraven ska leda till att kompetensen och förståelsen för trafikantens behov ska öka hos konsulternas och entreprenörernas personal.”

Denna webbkurs omfattar hela det nya Steg 1 paketet dvs 1.1+1.2+1.3 och kursen uppfyller även kraven för att ersätta tidigare kursen APV nivå 1+2

Steg 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats. Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande from jan 2019. All personal måste inneha denna grundkompetens APV steg 1.1 oavsett vilken funktion du sedan ska bygga på med beroende på vilka arbetsuppgifter du ska utföra tex 1.2,1.3,2.1 osv. 

 Steg 1.2 omfattar förare av väghållningsfordon, även personbilar som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster.

 Exempel på väghållnings- och arbetsfordon och som kräver förare med kompetens enligt APV 1.2 är:

• Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete
• Servicefordon
• Trafikdirigering. Motorredskap och traktorer som används i ex beläggningsarbeten eller schakter.
•  Fordon som används för transporter, ex lastbilar.
• Även bärgning av fordon ingår i kategorin väghållningsarbete.

 Grundkravet på att få utföra väghållningsarbete med fordon är att föraren har kompetens om vilka trafikregler som inte får överträdas och vilka undantag från regler som får ske om särskild försiktighet iakttas. Entreprenörer och konsulter som utför arbeten upphandlade av Trafikverket har ansvaret för att följa författningskrav och beställarens krav vid utförande av arbete. Det är varje arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen att dennes personal har nödvändig och aktuell kompetens. De kompetenskrav som Trafikverket ställer är kontraktskrav där Trafikverket är väghållare. Det innebär att utföraren är ansvarig för att samtlig personal (även underkonsulter eller underentreprenörer/UE) som berörs av kontraktet uppfyller de krav som anges i kontraktshandlingarna. Leverantören (kontraktsinnehavaren) har även ansvar för att arbetet utförs säkert för tredje man i enlighet med författningskraven.

 Steg 1.3 – Grundkompetens att få utföra vägarbete eller liknande arbeten. 

De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och vägslänt. Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa uppgjord riskanalys/arbetsmiljöplan.

 Exempel på personal som måste ha Steg 1.3 kompetens:

• Utför vaktarbete. 
• Utför markarbeten, beläggningsarbete
• Utför servicearbeten i eller på anläggning.   
• Medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken. 

UtbildningsKrafts APV webbkurser svarar mot Trafikverkets nya kontraktskrav på personalens kompetens enligt krav- och rådsdokument TDOK 2018:0371. Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Kursdeltagaren får kursintyg som styrker Steg 1 kompetensen.

Kurstid:
ca 3 tim (individuellt)

 

Det som gäller för de nya kompetenskraven är att alla arbetsgivare ska kunna styrka att sin personal

innehar kravställd kompetensnivå av Trafikverket. Utbildningskrafts webbkurser inkl godkänt kunskapsprov

styrker att man har införskaffat sig rätt kompetens för sina arbetsuppgifter enl Trafikverkets kompetens- och kontraktskrav

TDOK 2018:0371  

 

 

Pris: 1 900,00 kr

Pris inkl moms: 2 375,00 kr

 

Boka kursen

 

Andra som använder våra kurser