Arbete på väg steg 1.2 - Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

 

APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats. 

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande from jan 2019 

All personal måste inneha grundkompetens APV steg 1.1 oavsett vilken funktion du sedan ska bygga på med beroende på vilka arbetsuppgifter du ska utföra tex 1.2,1.3,2.1 osv.

 

Denna webbkurs 1.2 omfattas av förare av väghållningsfordon men även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster.

 

Exempel på väghållnings- och arbetsfordon och som kräver förare med kompetens enligt APV 1.2 är:

* Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete

* Trafikdirigering. Motorredskap och traktorer som används i ex beläggningsarbeten eller schakter. 

*  Fordon som används för transporter, ex lastbilar. 

* Även bärgning av fordon ingår i kategorin väghållningsarbete.

 

Grundkravet på att få utföra väghållningsarbete med fordon är att föraren har kompetens om 

vilka trafikregler som inte får överträdas och vilka undantag från regler som får ske om särskild försiktighet iakttas. Entreprenörer och konsulter som utför arbeten upphandlade av 

Trafikverket har ansvaret för att följa författningskrav och beställarens krav vid utförande av arbete. 

Det är varje arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen att dennes personal har nödvändig och 

aktuell kompetens. De kompetenskrav som Trafikverket ställer är kontraktskrav där Trafikverket är väghållare. Det innebär att utföraren är ansvarig för att samtlig personal (även underkonsulter eller underentreprenörer/UE) som berörs av kontraktet uppfyller de krav som anges i kontraktshandlingarna. Leverantören (kontraktsinnehavaren) har även ansvar för att arbetet utförs säkert för tredje man i enlighet med författningskraven.

 

Kurstid ca 1,5 tim 

 

UtbildningsKrafts APV webbkurser svarar mot Trafikverkets nya kontraktskrav på personalens kompetens enligt krav- och rådsdokument TDOK 2018:0371. 

Kursen avslutas med ett kunskapsprov. 

 

Pris steg 1.2 1600 kr

Kombinationspriser inom Steg 1:

 

Två st valfria kombinationer (gäller vid samtidig beställning av två kurser)

Pris 1900 kr 

 

 

Kombinationspris hela Steg 1 (1.1+1.2+1.3) 1900 kr

 

2019-09-23 

Viktig information till våra kunder ang ID06!

 

På förekommen anledning från några kunder så vill vi informera vilka direktiv som gäller från Trafikverket (TRV)

gällande om man ska registrera den nya kursen APV Steg 1.1 1.2 1.3.hos ID06 eller inte?

 

En del kunder har kontaktat oss och tror att denna kurs ska registreras hos ID06 kompetensdatabas

men det ska den alltså inte.

Trafikverket har i kontakter meddelat både oss, våra kunder som ringt och frågat om det här att 

den nya Steg 1 kursen inte är ”kravställd” för registrering hos ID06. 

Den ska inte registreras över huvud taget i ID06 meddelar TRV inte ens på frivillig basis säger TRV pga

att det nu åligger arbetsgivarna att styrka att sin personal innehar Steg 1 kompetensen och ska

därför inte blandas in med en ID06 registrering. 

Utbildningskraft har därför valt att inte ansluta företaget till ID06 då Trafikverket nu lämnar mycket tydlig information om detta.

Trafikverket informerar samtidigt i ärendet att det således inte finns något krav alls på ID06 registrerad Steg 1 kurs för att 

få skriva certifieringsprov hos TRV för Steg 2 och 3 nivåerna. 

 

Det som gäller för de nya kompetenskraven är att alla arbetsgivare ska kunna styrka att sin personal

innehar kravställd kompetensnivå av Trafikverket. Utbildningskrafts webbkurser inkl godkänt kunskapsprov

styrker att man har införskaffat sig rätt kompetens för sina arbetsuppgifter enl Trafikverkets kompetens- och kontraktskrav

TDOK 2018:0371  

 

 

 

Pris: 1.600,00 kr

Pris inkl moms: 2.000,00 kr

 

Boka kursen

 

Andra som använder våra kurser