Arbete på väg steg 1.3 - Grundkompetens att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten

Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

 

APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats. 

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande from jan 2019 

All personal måste inneha grundkompetens APV steg 1.1 oavsett vilken funktion du sedan ska bygga på med beroende på vilka arbetsuppgifter du ska utföra tex 1.2,1.3,2.1 osv.

 

Denna webbkurs avser kategorier av personal som utöver allmän grundkompetens APV 1.1 som är obligatorisk för all personal, även ska inneha grundkompetens enligt APV 1.3  - Att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

 

De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och vägslänt. Innan området beträds för arbete 

bör samtliga som utför arbetet känna till och följa uppgjord riskanalys/arbetsmiljöplan.

 

Exempel på personer som måste ha APV kompetens 1.3:

• Utför vaktarbete.  

• Utför beläggningsarbete

• Utför servicearbeten i eller på anläggning.   

• Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken. 

 

Det är varje arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen att dennes personal har 

nödvändig och aktuell kompetens. De kompetenskrav som Trafikverket ställer är kontraktskrav där Trafikverket är väghållare. Det innebär att utföraren är ansvarig för att samtlig personal (även underkonsulter eller underentreprenörer/UE) som berörs av kontraktet uppfyller de krav som anges i kontraktshandlingarna. Leverantören (kontraktsinnehavaren) har även ansvar för att arbetet utförs säkert för tredje man i enlighet med författningskraven.

 

Kurstid ca 1,5 tim 

 

UtbildningsKrafts APV webbkurser svarar mot Trafikverkets nya kontraktskrav på personalens kompetens enligt krav- och rådsdokument TDOK 2018:0371. 

Kursen avslutas med ett kunskapsprov. 

 

Pris steg 1.3  1600 kr

 

Kombinationspriser inom Steg 1:

 

Två st valfria kombinationer (gäller vid samtidig beställning av två kurser)

Pris 1900 kr 

 

 

Kombinationspris hela Steg 1 (1.1+1.2+1.3) 1900 kr

 

 

Det som gäller för de nya kompetenskraven är att alla arbetsgivare ska kunna styrka att sin personal

innehar kravställd kompetensnivå av Trafikverket. Utbildningskrafts webbkurser inkl godkänt kunskapsprov

styrker att man har införskaffat sig rätt kompetens för sina arbetsuppgifter enl Trafikverkets kompetens- och kontraktskrav

TDOK 2018:0371  

 

 

 

Pris: 1 600,00 kr

Pris inkl moms: 2 000,00 kr

 

Boka kursen

 

Andra som använder våra kurser