Nyheter ADR prov mars 2019

2018-03-05

Från 1 september 2018 sker ADR-proven hos något av Trafikverkets förarprovskontor. (OBS MSB har flyttat fram datumet till mars 2019) Här kan du läsa mer om hur det fungerar inför, under och efter provtillfället.

 

Inför provet på förarprovskontoret

Om provskrivaren inte har ett svenskt körkort måste ett foto tas, specifikt för ADR-intyg, hos ett av Trafikverkets förarprovskontor. Fotot, tillsammans med personnummer, registreras då i vägtrafikregistret (VTR). Om inget foto finns kan inte något ADR-intyg utfärdas.

När provskrivaren kommer till förarprovskontoret för att skriva sitt förbokade ADR-prov kommer förarens identitet kontrolleras. Provskrivaren måste visa upp en godtagbar och giltig identitetshandling. Godtagbara identitetshandlingar är:

 • SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort.
 • Svenskt nationellt identitetskort.
 • Identitetskort utfärdat av Skatteverket.
 • Svenskt körkort.
 • Svenskt EU-pass.
 • Annat EU-pass utfärdat av från och med den 1 september 2006.
 • Pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006.

Material vid provet

Inga egna böcker, regelverk eller papper får tas med till provtillfället på Trafikverkets förarprovskontor, detta har bestämts för att motverka alla former av fusk på förarprovskontoren. Istället kommer ADR-regelverkets olika delar att finns tillgängliga digitalt i datorerna under provtillfället.

Under provet

Vid provet kommer provskrivaren läsa en introduktionssida och se på en film om hur provet går till. De nödvändiga delarna av ADR-regelverket för varje fråga kommer att finnas tillgängliga i flikar i marginalen. Dessa öppnas genom att klicka på flikarna. Under sidan Om ADR-provet finns information om kravgränser, provtid och tillgänglighet.

Efter provet

När provskrivaren är klar och klickat på ”Avsluta och rätta prov” visas direkt beskedet om resultatet är godkänt eller underkänt. Ett resultatbesked kommer också att skickas till den e-postadress som uppgivits vid bokningen av provet. I detta besked finns det uppgifter om vilka delar som personen har eventuella kunskapsbrister i. Provskrivaren uppmanas dessutom vid underkänt resultat att prata med sin utbildare/lärare och visa resultatbeskedet.

Det finns fyra ADR-provtyper; 

ett prov som ger grundbehörighet att transportera farligt gods samt tre provtyper som ger behörighet att transportera farligt gods av vissa ämnen och/eller i tank.

 • ADR_G prov – ger en grundbehörighet, provet görs efter en genomförd grundkurs hos en av MSB godkänd ADR-utbildare.
 • ADR_E prov – för farligt gods i klass 1, Explosiva ämnen och föremål, provet görs efter genomförd relevant specialkurs. Grundbehörighet krävs.
 • ADR_R prov – för farligt gods i klass 7, Radioaktiva ämnen, provet görs efter genomförd relevant specialkurs. Grundbehörighet krävs.
 • ADR_T prov – för transport av farligt gods i tank, provet görs efter genomförd relevant specialkurs. Grundbehörighet krävs.

Efter en repetitionsutbildning ska förarprov skrivas, provet är detsamma som skrivs efter en förstagångs-utbildning eftersom det är samma kompetens som krävs i båda fallen.

Uppgifter och kravgränser

I provtyp ADR_G är det totalt 30 uppgifter och i de tre övriga provtyperna är det totalt 20 uppgifter. I samtliga ADR-prov ingår tre testuppgifter, vilka av uppgifterna som är testuppgifter får provskrivaren inte reda på. För att få godkänt resultat på provet krävs att kravgränsen för de olika provtyperna uppnås, se tabell.

Provtyp Kravgräns Maxresultat Testuppgifter Uppgifter totalt

ADR_G    21                    27                 3                    30

ADR_E     13                    17                 3                    20

ADR_R     13                    17                 3                    20

ADR_T     13                    17                 3                    20

Provtid

Provtiden för samtliga ADR-prov är satt till 50 minuter. Tiden är vald till densamma som för andra körkortsbehörigheter, vilket innebär att ADR-proven då kan genomföras i samma grupper på förarprovskontoren. Det gör att tillgängligheten av provtider kommer att öka.

Behovsanpassning

Alla frågor och svarsalternativ är ljudsatta. En möjlighet att få förlängd provtid från 50 till 75 minuter finns för ADR-proven i enlighet med det förfarande som sedan tidigare finns på Trafikverket. Ansökan gör du hos Trafikverket. I ansökan ska det finnas resultat från tester eller utredningar som visar att provskrivaren har lässvårigheter.

ADR-prov genomförs hos Trafikverket från 1 september 2018 och bokas genom deras bokningsportal. Provtider i september 2018 och framåt går att boka från juni månad.

Provtider och bokning

Det finns möjlighet att söka lediga tider med sitt personnummer utan att logga in, men för att boka ett provtillfälle krävs inloggning med mobilt bank-id och betalning sker direkt genom kortbetalning. Någon fakturabetalning kommer inte att vara möjlig. Förslagsvis bokar eleven sitt ADR-prov i anslutning till när utbildningen planeras vara klar. Ett provtillfälle för varje behörighet måste bokas.

Efter genomförd och betald bokning kommer en tidsbekräftelse skickas ut per e-post. Grundtanken är att eleven själv bokar och betalar sitt ADR-prov men finns det en överenskommelse kan ADR-utbildaren hjälpa eleven att boka och betala provtillfällen. Bokning av ett prov med förlängd provtid får inte ske innan ansökan för det har bifallits, ansökan sker hos Trafikverket.

Av- och ombokning

Av- och ombokning sker i bokningsportalen senast 24 timmar innan provtillfället. Vid försenad av- eller ombokning måste ändå provavgiften betalas. Om eleven kan styrka att en avbokning gjorts för sent på grund av sjukdom eller liknande omständigheter går det att ansöka om att få tillbaka provavgiften.

Avgift för ADR-prov

MSB får, med stöd av 16 § i förordning (2006:311) om transport av farligt gods, ta ut avgifter för ADR-prov. Det tas ut en avgift per provtillfälle vilket innebär att provskrivaren kan få betala 1-4 avgifter beroende på vilken behörighet hen avser att få på sitt ADR-intyg. Storleken på avgiften för ett ADR-prov är ännu inte bestämd eftersom utvecklingsarbete fortfarande pågår.

Omprov

Vid underkänt resultat på ett ADR-prov är det inte möjligt att skriva om provet direkt, det går att göra tidigast tre dagar senare.  Tiden mellan proven är till för att komplettera sin utbildning på de avsnitt där en kunskapsbrist finns. Bokning av ett omprov går att göra direkt efter underkänt prov så länge omprovstillfället är enligt ovan.

Prov för flera behörigheter

Om en person går en utbildning som inkluderar flera behörigheter, exempelvis grund, tank och klass 1, kan eleven boka dessa tre provtillfällen på samma dag. Om grundprovet blir underkänt får eleven ändå skriva proven för de andra behörigheterna, men naturligtvis utfärdas inget ADR-intyg förrän grundbehörigheten är klar. Systemet väntar i två månader på att grundbehörigheten ska bli godkänd eftersom det är den som styr ADR-intygets giltighetstid.

När grundbehörigheten är godkänd kommer systemet att vänta upp till 14 dagar på att utbildningens andra ingående behörigheter ska bli godkända innan ett ADR-intyg utfärdas. Om inte alla behörigheter är godkända vid den tidpunkten utfärdas ändå ett ADR-intyg.

Webbapplikation förenklar administration

I samband med det nya examinationssystemet har MSB tagit fram en webbapplikation för administration av ADR-utbildning. Alla utbildningsamordnare och lärare kommer att få en inloggning där alla ADR-utbildningar ska anmälas till MSB. I samma applikation ska den ansvarige läraren, efter varje utbildning, registrera de elever som genomfört den. 

Trafikverkets förarprovskontor kommer att kontrollera att eleven som kommer till förarprovskontoret för att skriva ett ADR-prov har genomfört relevant utbildning. Utbildningen är giltig för att skriva prov i två månader.